top of page

Nuostatos ir sąlygos

1. Bendrosios sąlygos

 

1.1. Šių naudojimosi sąlygų (toliau vadinama – „Naudojimosi sąlygos“) nuostatos taikomos šiai, vitaldieta.com interneto svetainei. 

 

1.2. Naudojimosi sąlygos reguliuoja teisinius santykius tarp visų interneto svetainės vitaldieta.com vartotojų (toliau – Vartotojas) ir svetainės savininkės kylančius Vartotojui naudojantis svetainėje pateikiama informacija bei teikiamomis paslaugomis. 

 

1.3. Vitaldieta.com Vartotojas yra asmuo, norintis peržiūrėti informaciją vitaldieta.com svetainėje, prisiregistravęs šioje svetainėje ar kokia kita forma naudojantis šią svetainę automatiškai sutinka laikytis šių naudojimosi sąlygų.

 

1.4. Gavusi nusiskundimą ar kuomet Vartotojas bet kokiu būdu ir forma pažeidžia šias Naudojimosi sąlygas, vitaldieta.com turi teisę vienašališkai (be įspėjimo) apriboti/panaikinti Vartotojo galimybę naudotis vitaldieta.com svetaine, ištrinti/panaikinti bet kurią Vartotojo patalpintą informaciją. 

 

2. Naudojimosi interneto svetaine bei paslaugomis apribojimai 

 

2.1. Vitaldieta.com neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šioje svetainėje arba per šią svetainę, yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti svetainėje, gali būti pakeista arba pašalinta iš jos be išankstinio įspėjimo. 

 

2.2. Vitaldieta.com neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad ši svetainė ir/ar paslaugos, teikiamos per svetainę, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių. 

 

2.3. Vitaldieta.com svetainėje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma patarimu arba reikalavimu, arba bet kokio paslaugų teikėjo rekomendacija.

 

2.4. Vitaldieta.com neatsako užšioje svetainėje talpinamų reklamų turinį ir jų tikslumą.

 

2.5. Vitaldieta.com vartotojas pats atsako ir pasirenka ar verta tikėti patiekiama informacija vitaldieta.com svetainėje.

 

3. Autorių teisės ir prekių ženklai

 

3.1. Vitaldieta.com ir, jei aiškiai pabrėžta, tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į svetainę. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso svetainės turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. 

 

3.2. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Svetainėje esantys straipsniai, prekių ženklai bei logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo. 

 

3.3. Vitaldieta.com svetainėje vykstančių diskusijų forumų, pokalbių svetainių, debatų ir pan. vartotojai turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises, arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu teisėtu būdu. Vartotojas, kuris pateikia medžiagą, kada ir kai tokia medžiaga pateikiama, laikomas davusiu sutikimą, kad vitaldieta.com elektroniniu būdu ar kitaip saugotų, platintų ir publikuotų tokią medžiagą. 

 

3.4. Paskelbdamas Vitaldieta.com svetainėje savo nuotraukas, receptus ar kitus asmeninius kūrinius, vartotojas suteikia Vitaldieta.com teisę neatlygintinai ir be atskiro Vartotojo sutikimo naudoti tokią informaciją bet kokiu būdu, tikslais ir forma, įskaitant (bet neapsiribojant) publikavimą kituose viešuose informacijos šaltiniuose, nenurodant vartotojo autorystės. 

 

4. Nuorodos 

 

4.1. Vitaldieta.com svetainėje gali būti tekstinių nuorodų į trečiųjų asmenų svetaines, tokios nuorodos nėra vitaldieta.com kokybės patvirtinimas dėl jokių produktų ar paslaugų, teikiamų tokiuose svetainėse arba per juos. Tokių nuorodų naudojimas yra išskirtinai Jūsų rizika ir vitaldieta.com neprisiima jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį, naudojimą ar pasiekiamumą. Vitaldieta netikrina tokių svetainių turinio teisingumo, tikslumo, pagrįstumo, patikimumo ar išsamumo. 

 

4.2. Visi duomenys, į kuriuos pateikiamos nuorodos iš vitaldieta.com svetainės negali būti pateikiami susiejant juos su bet kurio kito svetainės prekės ženklu ar logotipu, jeigu su vitaldieta.com raštu nėra susitarta kitaip.

 

4.3. Vartotojams draudžiama vitaldieta.com svetainėje bet kokiu būdu ir forma, tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti bet kokio pobūdžio reklamą (reklaminę medžiagą), naudoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius, įžeidimus ir pan. 

 

4.4. Vartotojai įsipareigoja netalpinti komentarų, medžiagos ir nebendrauti tokiu būdu, kad tai pažeistų bet kokias teisės aktų nuostatas. Įskaitant bet neapsiribojant šiuo Vartotojams Vitaldieta.com svetainėje draudžiama: 

 

• Žeminti asmens garbę, orumą, kenkti dalykinei asmens reputacijai ar kitiems teisėtiems interesams; 

• Kurstyti neapykantą/karą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su asmeniu/asmenimis dėl jo (jų) lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, ir kt.; 

• Pateikti tikrovės neatitinkančią/žinomai melagingą, netikslią, šališką informaciją; 

• Pateikti informaciją, skatinančią/reklamuojančią/palankiai vaizduojančią alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, psichotropinių medžiagų vartojimą, taip pat bet kokios kitos formos alkoholinių gėrimų, tabako gaminių ir/ar psichotropinių medžiagų reklamą; 

• Pateikti informaciją, turinčią pornografijos elementų; 

• Rašant komentarus, bendraujant prisistatyti/apsimesti kitu asmeniu. 

 

5. Asmens duomenys 

 

5.2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis vitaldieta.com sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką. 

 

5.1. Vitaldieta.com turi teisę tvarkyti ir naudoti registracijos metu ar vėliau Vartotojo pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Naudojimosi sąlygose nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. 

 

5.2. Vartotojas patvirtina, kad pateikia savo duomenis vitaldieta.com svetainėje savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys, būtų saugomi ir tvarkomi vitaldieta.com duomenų bazėje 10 metų. 

 

5.3. Vitaldieta.com rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui įstatymo numatyta tvarka. 

 

5.4. Vitaldieta.com naudos Asmens duomenis šios svetainės bei susijusių įmonės paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui. 

 

5.5. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Naudojimosi Sąlygomis, patvirtina, kad jis suteikia vitaldieta.com teisę siųsti Vartotojui informacinius pranešimus bei komercinius pasiūlymus. 

 

5.6. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai vitaldieta.com el. paštu admin@vitaldieta.comarba atsisakydamas naujienlaiškio jame pateikta forma. Taip pat Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą vitaldieta.com valdyti ir naudoti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir naudoti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimo valdyti ir naudoti Kliento Asmens duomenis davimas ar atšaukimas negalioja atgal į praeitį. 

 

5.7. Vitaldieta.com neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Naudojimosi sąlygose, arba teisės aktų nustatytais atvejais. 

6. Mokamos paslaugos 

 

6.1. Vartotojas vitaldieta.com svetainėje už tam tikrą mokestį gali užsisakyti įvairias paslaugas – sveikos mitybos konsultacijas, mitybos planus, e-knygas ir dovanų kuponus. Paslaugų kainos ir apmokėjimo sąlygos yra nurodomos užsakant konkrečias paslaugas. 

 

7. Atsakomybės apribojimas

 

7.1. Vitaldieta.com neprisiima jokios atsakomybės už šiame tinklapyje pateiktą informaciją. Šios internetinės svetainės tikslai yra suteikti informacijos, kuria remiantis Vartotojas galėtų greičiau identifikuoti tikslesnį galimos konsultacijos šaltinį, labiausiai tinkantį pagal esamą situaciją, sklaida, o ne teikti profesionalias gydymo, diagnozės ar medicininių prognozių paslaugas. Kilus abejonių dėl savo sveikatos rekomenduojama konsultuotis su savo gydytoju.

7.2. Vitaldieta.com neatsako už jokias išlaidas, žalą ar kitokius nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius), atsirandančius bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie svetainės arba naudojimosi svetaine, net ir tuo atveju, jei Vitaldieta.com galėjo žinoti apie svetainės ar jos turinio trūkumus. 

 

7.3. Vitaldieta.com svetainėje, konsultacijose, mitybos planuose bei pridedamoje medžiagoje pateikta bet kokia informacija, taip pat informacija, pateikta bet kokia forma (žodžiu, raštu ir pan.) turi būti laikoma rekomendacija, kurios rezultatas yra individualus ir priklausantis ne tik nuo mitybos pokyčių, bet ir nuo Vartotojo asmeninių veiksmų bei kitų aplinkybių. Klientas supranta ir patvirtina, kad jam yra žinoma, jog pateikta informacija bei rekomendacijos gali turėti kitokį individualų galutinį poveikį (efektą) nei yra siekiama. Taip pat įspėjame, kad jei turite jus prižiūrinčių gydytojų rekomendacijas pirmiausia būtina laikytis jų ir tik tuomet šioje medžiagoje ar kursuose bei seminaruose pateikiamų rekomendacijų. Kilus klausimams rekomenduojame kreiptis į Vitaldieta.com darbuotojus, jog galėtų jus nukreipti tinkama linkme.

7.4. Vitaldieta.com negarantuoja, kad Vartotojui per nustatytą laikotarpį pavyks pasiekti pasirinktų tikslų dėl individualių organizmo savybių. 

 

7.5. Vitaldieta.com neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims vadovaujantis bet kuria svetainėje pateikiama medžiaga.

 

7.6. Vitaldieta.com neatsako dėl svetainės veiklos sutrikimų, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių Vitaldieta.com negali kontroliuoti. 

 

7.7. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą. Vartotojas įsipareigoja: 1) saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys; 2) nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims. Vitaldieta.com neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija. 

 

Slapukai

 

8.1. Vitaldieta.com svetainėje gali būti naudojami slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Jūsų aplankyta svetainė išsaugo Jūsų kietajame diske. Tekstinis failas talpina savyje informaciją ir, greta kitų dalykų, yra naudojamas lankytojo naudojimosi atitinkamu svetaine palaikymui.

 

8.2. Dalis šioje svetainėje naudojamų slapukų reikalingi pagrindinėms Svetainės funkcijoms, pvz., siekiant suteikti saugų prisijungimą arba įsiminti, kokią informaciją išsaugojote komentavimo laukeliuose, kad tos pačios informacijos nereikėtų suvesti dar kartą; slapukai taip pat yra naudojami norint analizuoti naudojimąsi svetaine (kad galėtų įvertinti ir pagerinti jos veikimą); reklamos slapukus naudoja reklamos įmonės, kad pateiktų Jūsų interesus atitinkančią reklamą.

8.3. Taip pat slapukus naudojame, rinkdami informaciją apie Jūsų įrenginį, kuriuo naršote šioje svetainėje, žinodami kokiu įrenginiu naršote ir su tuo susijusią informaciją galime geriau pritaikyti savo Svetainę Jūsų poreikiams ir interesams, užtikrinti, kad mūsų Svetainė būtų geriau pritaikyta įvairiems įrenginiams ir veiktų sklandžiau.

 

8.4. Savo svetainėje naudojame statistinius duomenis renkančią trečiųjų šalių programinę įrangą – „Google Analytics“, kuri įrašo slapukus į jūsų kompiuterį. Ši informacija yra anoniminė ir pagal ją nėra įmanoma atpažinti, koks konkrečiai lankytojas atliko tam tikrus veiksmus svetainėje. Ši informacija mums yra reikalinga, kad galėtume tobulinti svetainės veikimą analizuodami lankytojų naršymo įpročius ir stebėti, kaip mums tai sekasi. Plačiau apie „Google Analytics“ slapukus ir kaip yra saugomi surinkti duomenys, galite paskaityti čia: Google Privatumas ir sąlygos.

8.5. Naudodami „Google Analytics“, nustatėme paslaugą, kad, kai tik duomenis gauna „Analytics Collection Network“, dar prieš išsaugant ar apdorojant duomenis, Jūsų IP adresas būtų anonimizuotas. Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ sekimo visose Svetainėse, apsilankykite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

8.6. Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės (Internet Explorer, Chrome ir kt.) nustatymus. Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju turėsite atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei bei įrenginiui.

 

 

 

9. Pinigų grąžinimas ir sutarties nutraukimas 

 

9.1. Pinigų grąžinimas už įsigytą, tačiau nepatikusią arba lūkesčių nepatenkinusią paslaugą, nevykdomas, remiantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį. Tai reiškia, kad gavus mitybos planą, e-knygą ar įrašą paslauga yra laikoma pilnai suteikta ir pinigų grąžinimas nėra galimas. 

9.2 Už mitybos planus, konsultacijas ar mokymus iš anksto sumokėti pinigai elektroniniu būdu ar grynais yra prilyginama bilieto įsigijimui. Pirkėjai neturi teisės atsisakyti sutarties (t.y. bilieto pirkimo sutarties) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnį. Dėl šios priežasties kiekvieną kartą prieš įsigyjant mitybos programas ar konsultacijas pasvarstykite, ar galėsite šiais pasinaudoti, įvertindami datą, laiką, vietą ir kitas sąlygas. Nesudalyvavus konsultacijoje ji nėra kompensuojama kita konsultacija, mitybos planu ar mokymais.

 

 

9.4 Atšaukus paslaugų teikimą ir/ar iš esmės pakeitus jų teikimo sąlygas Vitaldieta.com padarys visos sumos grąžinimą į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo įvykdytas mokėjimas per 10 darbo dienų. 

 

9.5 Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta suma yra per maža, nepaisant priežasčių dėl kurių taip atsitiko, Vitaldieta.com turi teisę atsisakyti suteikti Paslaugas, panaikinti bilietą ar užsakymą ir grąžinti asmeniui jo sumokėtą sumą. Jei už bilietą ar užsakymą sumokėta per daug, Vitaldieta.com asmens prašymu grąžina asmeniui pinigų sumą, kuri viršijo reikiamą sumokėti sumą. Tuo atveju, kai Vitaldieta.com asmuo yra pateikęs savo banko ir sąskaitos rekvizitus, Vitaldieta.com turi teisę šią sumą grąžinti asmeniui ir nesulaukusi jo prašymo. 

 

9.6. Dovanų kuponas galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip. Dovanų kupono galiojimo terminas nurodytas ant Dovanų kupono, nepanaudota Dovanų kupono vertės dalis negrąžinama. Vienu Dovanų kuponu mokėti galima tik vieną kartą, po to kuponas anuliuojamas. Atsižvelgiant į tai, pirkdamas Dovanų kuponą, asmuo sutinka su jame nurodytomis sąlygomis, jog kuponas yra negrąžinimas, taip pat ir su nurodytu jo galiojimo terminu, todėl Dovanų kupono turėtojui praleidus jame nurodytą terminą, paslaugų teikėjo prievolė pasibaigia. Tokiu atveju Vitaldieta.com gali (bet neprivalo) pratęsti galiojimo terminą tik geranoriškai susitarus. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, patvirtina, jog susipažino ir sutinka su Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis. Vitaldieta.com pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Dovanų kupono naudojimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje vitaldieta.com tačiau Vartotojui taikomos Dovanų kupono įsigijimo metu galiojusios taisyklės. Dovanų kuponas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, keičiamas į naują (pametus ar kitaip praradus) ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus pirkėjo teisę atsisakyti nuotoliniu būdu įsigyto Dovanų kupono (t.y. Dovanų kupono pirkimo sutarties) per 14 dienų nuo jo įsigijimo dienos, jei paslauga per tą laiką nėra suteikta. Dovanų kuponu negali būti apmokamas joks kitas dovanų kuponas. 

 

10. Naudojimosi sąlygų keitimas 

10.1. Kadangi vitaldieta.com Svetainė ir paslaugos nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, vitaldieta.com turi teisę vienašališkai pakeisti šias Naudojimosi sąlygas. 

 

10.2. Vitaldieta.com praneš Vartotojui apie Naudojimosi Sąlygų pakeitimus paskelbdama apie tai šioje svetainėje. Naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo svetainėje dienos. 

 

10.3. Naudodamasis Svetaine po to, kai įsigalios Naudojimosi sąlygų pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. 

 

10.4.Naudojimosi sąlygos įsigalioja nuo to momento, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su jomis ir galioja visą santykių tarp Vartotojo ir Vitaldieta.com laiką. Vartotojas turi teisę nutraukti teisinius santykius su Vitaldieta.com bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Naudojimosi sąlygas.

bottom of page